Skip to main content

Guldluppen 2004 tilldelas

Karl-Gustaf Nilsson

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Karl-Gustaf Nilsson

Utforskandet av växtvärlden i Örebro län pågår oförtrutet. Under många år har landets universitetsherbarier, ArtDatabanken vid lantbruksuniversitetet, länsstyrelsens naturvårdsenhet, länets kommuner, skogsvårdsstyrelsen, Örebro Läns Botaniska Sällskapsprojekt Närkes Flora m. fl. haft förmånen att utnyttja Karl Gustaf Nilssons, Åsbro, kunskaper om länets kärlväxter och svampar.

Nilssons ideella arbete har avslöjat bl. a. nya arter för Sverige samt naturområden av riksintresse. Uppgifterna har under mödosam insamling och kontrollbestämning framtagits under en tidsrymd av mer än 30 år, varunder K. G. Nilsson har bekostat hela verksamheten själv.

Av hans publicerade arbeten under 1970-2000-talen finns bl. a. en bok om Viby sockens kärlväxter (1978), omfattande artiklar om kärlväxt- och svampfloran i Rinkaby och Glanshammar (1986, 1998) samt ett mängd uppsatser om växtvärlden i Närke.

För närvarande arbetar han (ideellt, naturligtvis), med svampinventeringar i Askersund kommun och en sammanställning över svamparnas förekomst i länet, senast manifesterat i en rad publikationer för länsstyrelsen.

Det känns besvärande, att en insats av det här slaget tas för självklar och utnyttjas av olika samhälleliga användare utan att uppgiftslämnaren ges ett offentligt tack för arbetet med det värdefulla materialet.Med hänsyn till omfattning och kvalitet på den gjorda arbetsinsatsen är det, enligt vår mening,lämpligt att K. G. Nilsson tilldelas 2004 års guldlupp.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.