Skip to main content

Guldluppen 2013 tilldelas

Kjell Emanuelsson

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Kjell Emanuelsson

I samband med årsmötet i Uppsala 2013 kungjordes årets mottagare av Svenska Botaniska Föreningens Guldlupp. I år går priset till Kjell Emanuelsson, Strömstad.

En välkänd profil bland inventerarna bakom Bohusläns flora som gavs ut 2011. Han var den i särklass flitigaste uppgiftslämnaren, som på egen hand inventerade större delen av Tanums kommun.

Utöver detta har Kjell med outtömlig energi ägnat sig åt röjning och restaurering av igenväxande betesmarker.Särskilt har han månat om den unika marken vid Havstenssund. Kjell har dessutom varit floraväktare för ett stort antal lokaler med rödlistade arter.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.