SBF begär att Europakommissionen på nytt skall öppna ärendet gällande Nordkalks planerade kalktäkt på Gotland

venska Botaniska Föreningen måste tyvärr akturaliser och begära att EU-kommissionen på nytt öppnar detta ärende, eftersom Mark och miljödomstolen den 2 juni 2014 meddelat Nordkalk tillstånd att etablera det aktuella kalkbrottet, 170 hektar stort och 25 meter djupt, intill 3 olika Natura 2000-områden. Detta är från naturvetenskaplig synpunkt ett beslut som strider med Art- och habitatdirektivets bestämmelser, både vad det gäller Natura 2000 och Artikel 12, och är därför också juridiskt oacceptabelt.

Läs hela vår skrivelse här