Arbetsgruppen för Svenska Växtnamn

Arbetsgruppen för Svenska Växtnamn bildades 1996 under huvudmannaskap av Svenska Botaniska Föreningen. Begreppet växtnamn innefattar här även lavar och svampar trots att dessa tillhör svampriket.

Bakom de flesta ledamöterna i gruppen finns en namnkommitté för respektive växtgrupp som genom sin representant i arbetsgruppen för fram namnförslagen till behandling. Alla gällande vetenskapliga och svenska namn går numera att finna i Dyntaxa.

Arbetsgruppen har som uppgift att:

 • Bevaka nya svenska växtnamn
 • Uppdatera namnlistor
 • Granska och bistå vid skapande av nya namn
 • Publicera normerande listor
 • Ha kontakt med närstående verksamhetsfält

Följande principer används vid namngivning

 • Etablerade namn skall inte ändras annat än i undantagsfall
 • Namnet skall säga något om växtens allmänna utseende, ekologi, ursprung eller användning
 • Namnet skall vara kort och lätt att uttala
 • Enkla vetenskapliga namn kan användas som svenska namn
 • Uttryck som “vanlig” och “allmän” i namnet skall undvikas
 • Löjeväckande namn skall inte användas
 • Rena fantasinamn skall användas i sista hand
 • Hänsyn till svenska ordbildningsregler skall tas vid namnbildningen
 • Namnskicket bör i möjligaste mån ansluta till danska och norska namn på motsvarande arter


Arbetsgruppen har följande sammansättning:

Svengunnar Ryman, sammankallande (kulturväxter), Evolutionsmuseet, Uppsala
svengunnar.ryman@telia.com

Björn Aldén (kulturväxter) Botaniska trädgården, Göteborg
bjorn.alden@vgregion.se

Mora Aronsson, Svenska Botaniska Föreningen, Bålsta
mora.aronsson@svenskbotanik.se

Bengt Carlsson, Svensk Botanisk Tidskrift, Uppsala
bengt.carlsson@svenskbotanik.se

Thomas Karlsson (kärlväxter), Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
thomas.karlsson@nrm.se

Niklas Lönnell (mossor), SLU Artdatabanken, Uppsala
niklas.lonnell@slu.se

Anders Nordin (lavar), Evolutionsmuseet, Uppsala
anders.nordin@em.uu.se

Christina Wedén (svampar), Uppsala universitet, Uppsala
christina.weden@ilk.uu.se

Eva Willén (alger), Inst. för vatten och miljö, SLU, Uppsala
eva.willen@slu.se

Språkvård – vakant