Växtatlasprojektet

Målet med atlasprojektet är att producera en Svensk kärlväxtatlas i tryckt form och/eller online. Atlasen ska täcka alla vilda taxa (dvs. arter, underarter, varieteter och hybrider), som har minst en bofast förekomst i landet och baseras på förekomster per milruta i rikets nät (RT90). Projektet drivs av Svenska Botaniska Föreningen (SBF). Artportalen ska fungera som en bas för lokaluppgifter.

Regionala och lokala inventeringsprojekt ska entusiasmeras till att överföra sina databaser dit. Dock kommer även data från andra databaser (Virtuella herbariet, Nationella inventeringsprojekt, GBIF etc.) att utnyttjas. Även om Artportalen innehåller närmare 10 miljoner uppgifter av kärlväxter, så är deras fördelning ojämn och det finns fortfarande många områden som helt saknar uppgifter. För områden som inte har haft moderna övergripande inventeringar, stimulerar projektet till att starta sådana.

Många svårbestämda och/eller lätt förbisedda taxa är bristfälligt rapporterade och för kritiska grupper behövs en granskning av uppgifternas riktighet.
Ett första steg i processen har varit att framställa en provinskatalog för kärlväxter, med vilken man kan se om taxa som rapporterats på Artportalen är tidigare kända från respektive provins.

En validering av uppgifterna i Artportalen har påbörjats.

Även äldre uppgifter ska ingå, men måste ha en lägre prioritet än aktuella uppgifter. Det finns redan ett antal databaser med äldre uppgifter inom regionala projekt och det vore av stort värde att kunna samla dessa centralt.


Pågående aktiviteter inom Växtatlasprojektet

  • Inventeringsprojekt i Lule och Torne lappmarkers skogsland.
  • Digitalisering av tidigare ej datalagda florainventeringar.
  • Import av floradatabaser till Artportalen.

No contacts found.
HomeAtlasprojektet - projektgrupp

Atlasprojektet - projektgrupp