Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet 2009

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar.

Konferensen var ett samarrangemang mellan
Svenska Botaniska Föreningen (SBF)
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF)
Sveriges Mykologiska Förening (SMF)
Sveriges Entomologiska Förening (SEF)

Här nedan finner du programmet och föreläsningsmaterial från olika föreläsare
Program

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarkerLeif Andersson
Varför gamla trädKjell Antonsson
Vad betyder ökningen av arealen ekologiskt odlad mark för den hotade
biologiska mångfalden?
Jan Bengtsson
Dårgräsfjäril och gullvivefjäril – exempel på dagfjärilar
i träd- och buskrika marker
Karl-Olof Bergman
Maskmedel i miljönDan Christensson
Euphrasia rostkoviana Ingvar Claesson
Floraväktarna Margareta Edqvist
Fågelskådare och lantbrukare i  samarbete – kommunikation
och naturvård i jordbrukslandskapet
Sonke Eggers
”Kaos och ordning” i markanvändningen och deras ekologiska betydelse –
en historisk belysning. Exempel från bl a Sverige och Rumänien.
Urban Emanuelsson
Var finns blommorna i dagens odlingslandskap? Niklas Johansson
Skalbaggar i odlingslandskapet  del 1 av 3 Håkan Ljungberg
Skalbaggar i odlingslandskapet  del 2 av 3Håkan Ljungberg
Skalbaggar i odlingslandskapet  del 3 av 3Håkan Ljungberg
Vad har hänt med fåglarna i odlingslandskapet? Ola Olsson
Hur mycket ängs- och betesmark finns det? Kill Persson
ÄngssvamparKill Persson
Ett rikt odlingslandskap Martin Sjödal
Behövs ett landskapsperspektiv när vi skyddar
biologisk mångfald i jordbrukslandskapet? 
Henrik Smith
Mikrohabitat – skalproblem och hållbarhet över tidMikael Svensson
Artrikedomen hos svamp och kärlväxter i grässvålar
i ett svenskt och internationellt perspektiv
Mathias Öster