Årsmöte 2020

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen, lördagen den 14 mars 2020, kl. 16.00, på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Eventuella motioner skall vara föreningens kansli tillhanda senast 2 januari 2020.
Dagordning, inkomna motioner och andra årsmöteshandlingar publiceras på föreningens hemsida senast 15 februari, eller kan beställas från kansliet. Anmäl dig till årsmötet senast 1 mars.


Anmälan till Årsmötet/Föreningskonferensen


Inkomna motioner, frågor, förslag och andra underlag:

Verksamhetsberättelse för Svenska Botaniska Föreningen 2019
Verksamhetsberättelse för Floraväktarverksamheten 2019
Årsredovisning kan beställas genom att kontakta kansliet.

Förslag från styrelsen – NationalblommaDagordning:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av justeringsperson.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.
 6. Verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 9. Förslag från styrelsen:
  1. Årsavgifter för 2021.
  2. Arvoden och förmåner för styrelseledamöter och funktionärer.
  3. Nationalblomma.
 10. Inkomna motioner.
 11. Val av ordförande i Svenska Botaniska Föreningen.
 12. Val av styrelseledamöter.
  1. Val av ledamöter för mandatperiod 2020-2021
  2. Kvarstående ledamöter med mandatperiod 2019-2020
 13. Val av revisorer och valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Guldluppen
 16. Årsmötets avslutande