Skip to main content

Svensk Botanisk Tidskrift

Bete året runt, växter i träd och inventering från paddelbräda i nya numret av SBT.

SBT117-4-webb-1024x607

Omslaget är illustrerat av Oskar Jonsson.

För dig som redan är medlem

I detta nummer

Stora gräsätande djur som kor och hästar betar annorlunda på vintern än på sommaren. I Danmark har bete året runt och vinterbete blivit en viktig naturvårdsmetod. I Sverige har både hästar och kor betat på skogsmark under lång tid. Om detta och mycket mer kan du läsa i nummer tre av Svensk Botanisk Tidskrift för i år.

Molslaboratoriet på östra Jylland har gjort en radikal förändring i sin förvaltning av 120 hektar före detta jordbruksmark. Sedan 2016 betas området av häst och nötboskap året runt. Korskovall, jungfrulin och granspira har ökat markant.

RÄTTELSE: Det är naturligtvis staden Århus i Danmark som avses i artikeln, vilket blev fel i den tryckta tidskriften. Här finns en digital version med rätt stad  (ladda ner).

I juni 2023 arrangerade Martin Stoltze en resa till marker med åretruntbete eller vinterbete i Danmark. Här får besökare från den gruppen en guidning av Morten D.D. Hansen från Århus naturhistoriska museum. ÖVERSÄTTNINGSMISS: Efter 1 :37 där det står ”Hela den naturen som vi hade” borde det ha varit ”Den hedmarksnaturen vi hade”. Det är därför Morten sedan säger att naturen ville något annat, alltså annat än att vara hed. Film: Emil V. Nilsson.

Biologen Mattias Iwarsson har under lång tid noterat alla kärlväxter som han hittat levande individer av uppe i träd. I det digitala appendix 3 kan du se vilka värdarter som Mattias eller andra hittat arter växande epifytiskt på och i appendix 4 gör han en jämförelse mellan egna fynd och de gjorda av Veit B. Wittrock 1894. Mattias har även bidragit med ett dokument med framför allt egna fotografier på epifytiskt växande kärlväxter som du hittar här.

Biologerna på Hushållningssällskapet i Halland har utvecklat en ny metod för att inventera undervattensväxter i anlagda våtmarker. Under deras inventering har de hittat både rödlistade och främmande invasiva arter genom att använda en paddelbräda (SUP). Här nedan kan du se en film som visar hur inventeringen går till:

Du vet väl att du kan läsa SBT digitalt? Då behöver du först logga in på Mina sidor i medlemsregistret och sedan använda det lösenord som finns på andra sidan i den tryckta tidskriften men som också skickats ut till betalande medlemmar på epost.

Så här gör du för att få SBT hem till dig

Innehållsförteckning

131 Mora Aronsson: Invasiva främmande arter

132 Pär Eriksson, Erik Hansson, Emil V. Nilsson & Henrik Weibull: Notiser

142 Emil V. Nilsson: Åretruntbete i Danmark (läs den här).

150 Malin Max Nordgren: EU:s Natura 2000-områden ställer krav på Sverige

154 Christian Andersson: En botanisk promenad över Kuriska näset

160 Peter Ståhl: Botanikdagarna i Sörmland

166 Sven-Olov Borgegård: Skogsbetesmarker på Söderboda

174 John A. Strand, Sofia Hedman, Lisa Feuerbach-Wengel, Lea D. Schneider, Samuel Bengtsson Gartner, Kalle Ström Töttrup & Björn Klatt: En metod för att inventera mindre våtmarker med SUP (se en film på hur inventeringen går till)

180 Mattias Iwarsson: Fynd av epifytiskt levande kärlväxter i Sverige. Här finns digitalt extramaterial i form av appendix 3 och appendix 4 samt fotodokumentering av epifytiskt växande kärlväxter.

186 Gunnar Björndahl: Floran på fader vårs yttersta skär (läs den här)

187 Emil V. Nilsson: Fly inte från naturen, människa! (läs den här)

188 Systertidskriften Vilda Växter fyller tio år

189 Tussilago och blåsippa blommade historiskt sent

190 Föreningens yttrande angående skyddsklassade arter

191 Styrelseledamot: Moa Pettersson (läs den här)

Omslagets insida Robert Marklund: Belägg från Pite lappmark till harbariet

Tidigare nummer av SBT