Hälsinglands flora

Författare: Anders Delin, Arnold Larsson och Björn Wannberg
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-91-979220-5-5 (hela verket, del 1 + del 2)

Köp boken från din lokala bokhandel eller:

Adlibris

Bokus

Naturbokhandeln

 

Återförsäljare – kontakta: order@svenskbotanik.se

 

Beskrivning

Författare: Anders Delin, Arnold Larsson och Björn Wannberg
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-91-979220-5-5 (hela verket, del 1 + del 2)

Vegetationen i Hälsingland och dess samspel med omgivningen är temat for florans första del. Där finns också kapitel om Hälsingeflorans utforskningshistoria samt landskapets geologi och klimat.

I fem kapitel skildras vegetationens huvudgrupper: skog, myr, sötvattensstrand, havsstrand och kulturmark. lnverkan av naturliga faktorer som klimat och jordmån, störningar i form av bränder, översvämningar och stormar beskrivs, liksom effekterna av tidigare och pågående mänskliga verksamheter som jord- och skogsbruk.

Vid beskrivningen av många delmiljöer kompletterar subjektiva intryck och statistik över arternas fördelning varandra. Vår metod för att dra ut denna statistik ur en databas med 450 000 poster från mer an 20 000 lokaler ägnas ett eget kapitel.

Skogens träd får också ett eget kapitel, dar man kan Iära sig både om deras utveckling från frö till laga under hundratals ar och utvecklingen under året från knopp­sprickning och blomning till bladfällning och fröspridning

Florans andra del behandlar alla arter som någon gång påträffats i Hälsingland. For bofasta arter beskrivs oftast deras utveckling under växtsäsongen, fröspridning, blomningstid och övervintring. Deras uppträdande i olika miljöer beskrivs, den geografiska fördelningen redovisas på mer an 700 kartor och for sällsyntare arter ges detaljerade lokalförteckningar.

Bilder på arterna i deras miljö omväxlar med extrema närbilder.

Upptäckts- och spridningshistorien beskrivs där det ar möjligt, liksom orsakerna bakom ökning eller minskning över tid.

Arter som bedömts som tillfälliga har i de fiesta fall behandlats mer summariskt, oftast bara med en lokalförteckning.

Av florans 1944 omnämnda arter har 1571 påträffats i nutid.