Skip to main content

SBF-förlaget

Gotlands flora

SBF-förlaget

Gotlands flora

Författare: Bo-Göran Johansson, Jörgen Petersson
Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-91-980-526

Gotlands flora band 1 beskriver de geologiska och klimatmässiga förutsättningarna för Gotlands rika och unika växtlighet. Vidare ges en översikt över kärlväxternas invandring till Gotland och i vilka miljöer de nu förekommer. Jämförelser med arter och artantal görs också med närliggande floraområden runt Östersjön. En översikt ges om de gotländska växtnamn som används i floran. I särskilda kapitel beskrivs utforskandet av Gotlands växtvärld alltsedan tiden före Linné till våra dagar inom Projekt Gotlands flora. Allt detta är rikt illustrerat med ett unikt kartmaterial och med bilder på växtmiljöer och arter ur den gotländska florans rika skattkammare. Omslagsfotografer: Magnus Martinsson (framsidan, havsstrandäng, Sandboviken, Sanda) och Stellan Hedgren (baksidan)

Gotlands flora band 2 innehåller en komplett förteckning över alla nu drygt 2 400 förekommande och tidigare genom århundradena angivna kärlväxter från Gotland. Närmare 400 år har gått sedan de första växtlistorna sammanställdes för Gotland. För alla dessa växter presenteras när de först uppgavs från Gotland, deras huvudsakliga växtmiljöer, annan intressant information från till exempel specialinventeringar samt om de i jämförelse med äldre källor ökar eller minskar på ön. De olika växternas utbredning på Gotland beskrivs med hjälp av prickkartor, antalet ekonomiska kartblad och km2-rutor där de noterats och/eller lokallistor där de påträffats. Allt detta utgående från de inventeringar som har genomförts sedan 1983 inom Projekt Gotlands flora. Ett rikt bildmaterial ingår i presentationen av många arter som du kan finna vid strövtåg i Floras rike på Gotland. Omslagsfotograf: Stellan Hedgren (framsidan, gotlandssippa, och baksidan)

SBF-förlagets böcker