Skip to main content

SBF-förlaget

Norrbottens flora

SBF-förlaget

Norrbottens flora del 1

Författare: Red. Lennart Stenberg
Utgivningsår: 2012
ISBN: 978-91-977055-5-4

I denna del behandlas den administrativa historien, klimatet och den geologiska grund som utgör vårt landskap. Andra kapitel behandlar människans historia och vilka som tidigare utforskat landskapets växtliv samt hur vår undersökning gått till. Det finns vidare kapitel om vegetationstyper och utbredningsmönster samt en sammanställning av äldre växtnamn på skilda dialekter och språk. Stor del av denna volym ägnas åt presentation av 121 botaniskt intressanta utflyktsmål. De valda platserna ligger fördelade över landskapet och visar många växtmiljöer som finns t ex naturskogar, myrar, älvar, kursudalar, källområden, berg, lågfjäll, kust, skärgårdsöar samt även kulturskapade miljöer som torrängar, gamla vallodlingar, slåttermyrar, byar, barlastplatser, gamla industrier och nya industritippar.

SBF-förlaget

Norrbottens flora del 2

Författare: Red. Lennart Stenberg
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-977055-6-1

Här sammanfattas all nuvarande kunskap om floran i Norrbottens landskap. Under tjugo års tid har mer än 340 personer deltagit i inventeringen. Hela landskapet har genomsökts liksom litteraturen och muséernas herbariesamlingar. Tidigare var Norrbotten en av Sveriges sämst kända provinser idag är kunskapen däremot god. Alla kända växter idag (1659) presenteras med frekvens, första fynd, utbredning ofta med detaljerad karta, ekologi, exempel på kända växtmiljöer, status och ibland beskrivningar, För sällsynta arter sammanställs kommunvis de exakta växtplatserna. Boken är prydd av nästan 500 nytagna fotografier som visar arternas skönhet och mångfald samt landskapets stora variation.

SBF-förlaget

Norrbottens flora del 1

Författare: Red. Lennart Stenberg
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-977055-8-5

I den här volymen lyfts fram de två vanligt förekommande men ofta helt okända växtsläktena fibblor och maskrosor. Här kombineras för första gången i Sverige bestämningsflorans beskrivningar och avbildningar med landskapsflorans beskrivningar av växtplatser och utbredningar, alltid med noggranna kartor. Under florainventeringens senare del gjordes stora framsteg och antalet kända arter i de båda släktena fördubblades. I Norrbotten känner vi idag 64 arter hökfibblor av fyra sektioner och 147 arter maskrosor av nio sektioner. Tio arter presenteras här i ord, kartor och bilder för allra första gången.

SBF-förlagets böcker