SBT häfte 3-4/2019

153 Innehåll

155 Reflexion: En botanist får aldrig ge upp [Mora Aronsson]

156 Sven Fransson: Utforskandet av Värmlands kärlväxtflora
The history of botanical discoveries in Värmland
Som en försmak av en kommande Värmlandsflora får vi här läsa om hur Värmlands kärlväxtflora utforskades. Sven Fransson lotsar oss initierat genom seklerna. Vi börjar som vanligt med Linné!

194 Torbjörn Tyler: Sjuttiofem år efter Nils Hylander – nytt ljus över engelska landskapsparker och deras flora i Sverige
Seventy-five years after Nils Hylander – new light on the wood lawn neophytes of English landscape gardens in Sweden
I sin avhandling från 1943 visade Nils Hylander att många gamla parkanläggningar hyste ett stort antal främmande växter, som till exempel parkgröe och olika skogsfibblor. Torbjörn Tyler har undersökt floran i dessa parker idag, och han har dessutom upptäckt många nya. Nitisk trädgårdsskötsel är ett stort hot! Lokallista PDF

219 Ingvar Backéus & Håkan Hytteborn: ”Det har vi vetat hela tiden!” – Akademikerna och lövängen för hundra år sedan
The history of the controversy on the origin of wooded meadows
Var de gamla botanisterna egentligen så omedvetna om kulturens avgörande betydelse för lövängarnas upprätthållande? Ingvar Backéus och Håkan Hytteborn belyser frågan med hjälp av delvis nytt material från ”Växtbios” arkiv.

232 Örjan Fritz & Sven G. Nilsson: Röd gaffelmossa – massförekomster av en hotad habitatspecialist
Riccia huebeneriana – mass occurrence of a threatened habitat specialist in the province of Småland, S Sweden
Under den varma och torra sommaren 2018 hittade Örjan Fritz och Sven G. Nilsson stora mängder av den sällan rapporterade arten röd gaffelmossa vid några sjöar i södra Småland. Fynden ger inblickar i vad som krävs för att arten både ska förekomma och upptäckas på en lokal, vilket kan förklara varför den sällan rapporteras.

243 Annie Hammare, Brita M. Svensson & Urban Gunnarsson: Träd fortsätter att dö under lång tid efter naturvårdsbränning
Prolonged effects on tree mortality after conservation burnings
Med en lagom intensiv naturvårdsbränning kan man se till att döende träd och död ved skapas under många år framöver, vilket har stor betydelse för mångfalden av mossor, lavar, vedsvampar och insekter i skogen.

250 Böcker: Storverk om norska Salix [Thomas Karlsson]
En nyutkommen monografi över släktet Salix i Norge har mycket att tillföra svensk botanik, menar Thomas Karlsson. Ladda ner boken, läs in lämpliga avsnitt, och gack sedan och finn några hos oss okända eller förbisedda viden! Glöm bara inte att samla belägg – Salix är fortfarande ett svårt släkte!

258 Böcker: Två fjällväxtfloror [Mats Nettelbladt]
En mycket behändig och vederhäftig fjällflora har Mats Nettelbladt hittat. I den finner man 200 av våra vanligare fjällväxter. Desto ovanligare är de knappt femtio arterna i den andra boken som Mats presenterar.

260 Föreningsnytt: Nya hedersmedlemmar

Våra regionala föreningar: Sälens Fjällbotaniska Vänner

Framsidesbild: Röd gaffelmossa Riccia huebeneriana
Baksidesbild: Klibbveronika Veronica triphyllos