SBT volym 104 (2010)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1 – PDF
1 Ordföranden har ordet: Ett nytt år, ett nytt decennium! 
2 Välkomna till Botanikdagarnai östra Småland! 
3 Erik Ljungstrand: Röd andmatpåvisad i svensk natur (Lemnaturioniferafound in the wild in Sweden) 
8 Per Wahlén: Röd andmatfunnen i Halland (Lemna turionifera found in Halland,southwestern Sweden) 
9 Ingvar Claesson: Vityxne iGötaland – fem år med ett åtgärdsprogram (Pseudorchis albida in south Sweden) 
18 Per Milberg & Karl-Olof Bergman: Evidensbaserad naturvård – nytt begrepp och nyfärdriktning? (Evidence-based conservation – a briefintroduction) 
23 Kaj Sand-Jensen m.fl.: Ett kalkbrott på Ölands alvar – en stenöken medknivskarpa miljögränser (Plant distribution patterns and adaptations in alimestone quarry on Öland) 
32 Lars Olof Björn & Gertrud Cronberg: Kiselalgernas egendomliga evolutionshistoria (Diatoms –physiology and evolution) 
39 Ulla-Britt Andersson: Jordstjärnor i Sverige 5. Fyrflikig jordstjärna,hög jordstjärna, hårig jordstjärna, sålljordstjärna (Swedishearthstars (Geastraceae) 5) 
44 Anders Bohlin: Spretklint iVästergötland (Centaurea diffusa new for Västergötland,southwest Sweden) 
45 Kjell Bolmgren, Åslög Dahl & Ola Langvall: Vårtecken i samhällets tjänst (Swedenlaunches a nation-wide phenology observation network) 
52 Leif Runeson: Sällsyntaväxter i en lundapark (Rare plants in a park: evidence of a successfulrestoration) 
54 En smula ding: Till Floras lov 
55 Sven Fransson: Fjällhällebräkenoch grönbräken i Älgå socken, sydvästra Värmland (Woodsiaalpina and Asplenium viride in Värmland, centralSweden) 
59 Botanisk litteratur: Tjörn Landskap Växter 
60 Debatt: Reviderad synpå foder från artrika slåtter- och betesvallar? Replik till Norderhaug m.fl. 
61 Föreningsnytt: Lyckadkonferens om mångfald ; Backsippa – Årets växt 2010 ; Inventeringsläger i Pite lappmark; Workshop omflockblommiga växter 


Häfte 2 – PDF

Häfte 2
65 Styrelsen har ordet: Det ska böjas i tid … 
66 Åke Widgren: Storigelknoppoch dess fyra underarter i Sverige (Sparganium erectum and its foursubspecies in Sweden) 
75 Örjan Fritz & Andreas Malmqvist: Bokporlav – en hotad bokspecialist (Pertusariavelata – an endangered beech epiphyte) 
85 Tore Mattsson & Alf Oredsson: Falkbjörnbär Rubus friesianus –ännu ett återuppståndet krypbjörnbär (Rubus friesianus H. Hyl. ex T.Mattsson & Oredsson, a new bramble species) 
95 Till minne av: Alf Oredsson 
97 Lennart Sundh: Guckusko iVästergötland – en inventering (Status of Cypripedium calceolus inVästergötland, southwest Sweden) 
101 Ulf Swenson: Restaurering avGredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta (Restoration of a semi­natural grassland and marshin Uppland, east central Sweden) 
115 Hans Rydberg: Treframgångsrika ogräsmaskrosor (Three successful dandelions) 
123 Mats Rydén: Tillslåtterblommans lov 
124 Sigun Mandel: Anemonanemi 
125 Föreningsnytt: Föreningskonferensen2010 ; Guldluppen 2010 ; Följ med till Dalsland och Norrbotten i sommar!;Kurs för floraväktare; Temaexkursion – jordstjärnor på Öland; Sök hjälp hosFlora-Akuten!; Inventera i Västerbottens län 


Häfte 3 – PDF

Häfte 3
129 Kjell Eriksson & Stefan Hult: Växtfynd i Dalsland (Additions tothe flora of Dalsland, southwestern Sweden) 
P.-A. Anderssons artikel i SBT från 1984 ”Floristiska nyheter från Dal” finns  här


Häfte 4 – PDF

Häfte 4
209 Styrelsen har ordet: 2010 – Internationella året för biologisk mångfald 
210 Aina Pihlgren, Tomas Hallingbäck, Mora Aronsson, Anders Dahlberg, MargaretaEdqvist, Gustav Johansson, Michael Krikorev & Göran Thor: Var femte växt och svamp är med på nya rödlistan (The newSwedish Red List 2010) 
227 Torbjörn Tyler, Anders Bertilsson & Mora Aronsson: Hotade hökfibblor i södra Sverige – en preliminärrödlista (A preliminary Red List for south-Swedish Hieracium species) 
274 Nils Cronberg: Okänt vatten –på spaning efter försummade grönalger (Aqua incognita – searching forforgotten green algae) 
283 Lars Fröberg: Flockblommigaväxter för Flora Nordica (Apiaceae in Flora Nordica) 
291 Roland Lyhagen: Oljerättika –en förbisedd kulturväxt (Oilseed radish – a little known cropspecies) 
293 Kjell Emanuelsson & Hans Alexandersson: Röjsåg och räfsa räddar strandvedeln i Havstenssund (Saving Astragalusdanicus in Bohuslän, southwest Sweden) 
297 Staffan Ulfstrand: Växter och djur– ett relationsproblem 
300 Till minne av: Hugo Sjörs . Förteckning över Hugo Sjörs skrifter finns här.
303 Botanisk litteratur: Books and Naturalists; New Flora of the BritishIsles 
304 Inga Ledum: Namn imetervara 


Häfte S1

Häfte S1 – PDF
S1 Frank Götmark: Skötsel avskogar med höga naturvärden – en kunskapsöversikt (Management alternatives for temperate forests withhigh conservation values in south Sweden) .Är du starkt intresserad av ämnet, så förmedlas gratis tryckta exemplar av rapporten– skriv e-post till Frank Götmark (frank.gotmark@zool.gu.se).


Häfte 5 – PDF

Häfte 5
305 Ordföranden har ordet: Hur ska vi gå vidare? 
307 Stefan Grundström & Jan-Olof Tedebrand: Gråallundar i Medelpad – en särpräglad norrländsknaturtyp (Alnus incana woodlands in Medelpad,central Sweden) 
316 Victor Johansson & Måns Svensson: Polylepis trotsar höjderna i Argentina (Polylepis –the world’s highest growing trees) 
321 Sven Fransson: Wahlenberg iVärmland (Göran Wahlenberg’s connections to the Swedishprovince of Värmland) 
339 Sven Snogerup: Juncaceae iNorden 3. Perenna Juncus-arter. Sektionerna StygiopsisIridifolii och Juncus (Nordic speciesof Juncus sectt. StygiopsisIridifolii and Juncus
351 Mats Rydén: Nils ConradKindberg – ett hundraårsminne (Nils Conrad Kindberg – a centenary) 
353 Sven Hansson & Sten Ridderlöf: Svartlöganyckeln – evolution i expresstempo (A recentlyformed allotetraploid Dactylorhiza population) 
356 Lars-Erik Paulsson: Extra fläckigt nyckelblomster (Dactylorhizamaculata with spots also on the stem) 
357 Brita Svensson: Botanikdagarnai Småland 
362 Edna M. Usling: Tångsång 
363 Niklas Lönnell: Guide tillmossfloror 
Kell Damsholts och Tomas Hallingbäcks artikel i SBTfrån 1986, ”Släktet Riccia (rosett­mossor) i Fennoskandia”,finns som  här.
367 Botanisk litteratur: Flueblomster fra Marokko til Mellemøsten; Danmarksvilde orkidéer 
368 Föreningsnytt: Orkidéresa tillRhodos 


Häfte 6 – PDF

Häfte 6
369 Ordföranden har ordet: Varmt tack! 
370 Styrelsen informerar: Röllikesnyltroten hotad på Öland 
371 Erik Ljungstrand: Dansk stensötaäntligen funnen i Sverige (Polypodium interjectum found in Sweden– at last) P
377 Joakim Ekman: Röd andmat ochjapansk andmat funna i Uppland (Lemna turionifera and Lemnajaponica coll. found in Uppland, southeast Sweden) 
379 Adélaïde L. Stork & Ulf Swenson: Exkursioner på Kanarieöarna år 1962 med EricSventenius (Excursions on the Canary Islands in 1962 with EricSventenius) 
393 Henning Adsersen m.fl.: Engelskt marskgräs – en invasiv art och dess danskahistoria (Invasion history of Spartina anglica inDenmark) 
405 Ulf Ryde & Gun Werlemark: Steningebjörnbär, ett nygammalt krypbjörnbär frånHalland (Rubus sordirosanthus in Halland,southwest Sweden) 
414 Evastina Blomgren: Botanisk resa iBaltikum 
422 Botanisk litteratur: Tre nya landskapsfloror ; Margaretas nya böcker ; Flora Nordica 6 
426 Botaniskt nytt: Fina fynd 
427 Styrelsen informerar: Nationalpark eller kalkbrott? 
427 Föreningsnytt: Växter jag mött– krysslista; Skaffa vårt nya tygmärke! 
428 Föreningsnytt: Föreningskonferens5–6 mars; Kallelse till SBF:s årsmöte; De vilda blommornas dag 
429 Orkidéresa tillRhodos 
431 Innehåll volym104