SBT volym 96 (2002)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Året som kommer 
2 Välkomna till Botanikdagarnai Skåne! 
3 Bengt Oldhammer: Sverigesrikaste kända lokal för varglav ligger i Dalarnas fjällskog (The richestknown Swedish locality forLetharia vulpina
8 Håkan Slotte: Glimtar avgamla svenska odlingslandskap i Transsylvanien (Glimpses ofthe historical Swedish agricultural landscape in Transylvania) 
18 Torbjörn Tyler: Utbredningskartorför hökfibblor i södra Götaland. I. Skogsfibblor (Distribution maps for south Swedish microspecies of Hieracium. I. H. sect. Hieracium
29 Lars Hedenäs: KorvgulmossaPseudo-calliergon turgescens, en spännande mossa i våra kalkrikaste trakter (Pseudo-calliergonturgescens, a fascinating moss in strongly calcareous areas) 
41 Lena Jonsell & Bengt Jonsell: Gymnospermer eller ej – ett genmäle 
42 Ulf Swenson: Spridning ellervikarians – biogeografernas dilemma exemplifierat med sydbokarna Nothofagus (Dispersal orvicariance – a dilemma in biogeography exemplified with Nothofagus
53 Rickard Andersson & Lars Östlund: Träd med kulturspår i urskogen (Culturally modified trees in natural forest) 
63 Sommarkurs omLinné 
64 Redaktören harordet 


Häfte 2 – PDF

Häfte 2
65 Ordföranden har ordet: Stärk skyddet för småsvalting 
66 Jens Johannesson, Tomas Fasth & Tommy Ek: Är skärgårdens naturvärden underskattade? (Arebiodiversity values in the Swedish archipelago underestimated?) 
75 Thomas Karlsson: Nyheter i densvenska kärlväxtfloran I. Ormbunksväxter – jordröksväxter (Additions andcorrections to the checklist of Swedish vascular plants. I.Pteridophyta–Fumariaceae) 
94 Göran Eriksson: Junghuhniapseudozilingiana – nysvamp för Sverige (Junghuhnia pseudozilingiana – new toSweden) 
99 Botanisk litteratur: Natur och kultur på Öland 
100 Inventera påJylland i sommar! 
101 Ola Larsson: 68° nord –dagboksanteckningar från florainventering i nordligaste Sverige 
104 Föreningsnytt: Kallelse tillSBF:s årsmöte; Studerandestipendier till Botanikdagarna i Skåne 
105 Nordiskbotanikexkursion i Abisko 11–14 juli 2002 
105 Fjällbotanikkursi Abisko 19-27 juli 2002 
106 Hans Rydberg: Ogräsmaskrosor– en väg in i myllret (Dandelions of sect. Ruderalia –an introduction) 
123 Hugo Sjörs: G. Einar DuRietz – lavforskare, växtsociolog, naturskyddsman 


Häfte 3–4 – PDF

Häfte 3–4
129 Ordföranden har ordet: Årets växt 2002 – Mosippa Upprop! 
130 John Granbo: Glanstagel – ensällsynt istidsrelikt vid Höga Kusten (Bryoria nitidula – a rare glacialrelict at the High Coast, central Sweden) 
138 Botanisk litteratur: Svenska jätteträd och deras mytologiska historia 
139 Björn Nordén, Thomas Appelqvist & Bettina Olausson: Sporsäcksvampar i död ved – mångfald, ekologi ochnaturvårdsaspekter (Diversity, ecology and conservation ofwood-inhabiting ascomycetes in Sweden) 
149 Bengt Oldhammer: Fulufjälletsnationalpark – ett moss- och lavparadis 
154 Roland Jansson: Floranåterhämtar sig inte längs utbyggda älvar (Reduced diversity in riparian zones alongregulated rivers) 
160 Föreningsnytt: Höstkonferens iUppsala 19–20 oktober
161 Torbjörn Tyler: Utbredningskartorför hökfibblor i södra Götaland II. Hag- och klippfibblor (Distributionmaps for south Swedish microspecies of Hieracium II. H.sect. Vulgata and H. sect. Oreadea
171 Ann-Mari Jönsson: Ingenting ärallvarligare än skämtet – Carl von Linné och humorn (Nothing ismore serious than joking. The humorous side of Linnaeus) 
177 Lisa Öberg: Trädgränsdynamikpå Sånfjället (Tree-limit dynamics on Mount Sånfjället,central Sweden) 
186 Thomas Karlsson: Nyheter i densvenska kärlväxtfloran II. Korsblommiga – flockblommiga (Additions andcorrections to the checklist of Swedish vascular plants II. Brassicaceae –Apiaceae) 
207 Föreningsnytt: Verksamhetsberättelseför 2001
207 Föreningsnytt: Exkursion tillKinnekulle 14–15 september
208 Föreningsnytt: Kalendarium


Häfte 5 – PDF

Häfte 5
209 Ordföranden har ordet: Sommarupplevelser 
210 Tommy Ek, Jens Johannesson, Björn Nordén & Björn Ström: Getlav i Sverige – långspridning eller relikt frånvärmetiden? (Distribution, status and ecology of Flavoparmeliacaperata in Sweden) 
216 Erik Emanuelsson & Anders Haglund: Sandbrodd, ett nytt gräs för Norden (Miliumvernale – new to the Nordic countries) 
223 Anders Svenson: Physalis grisea– rätt namn på gyllenbär (Swedish finds of Physalis grisea
226 Göran Mattiasson: Praktnejlika isödra Sverige (Dianthus superbus in south Sweden) 
233 Föreningsnytt: Årsmötet 2002
234 Thomas Karlsson: Nyheter i den svenskakärlväxtfloran III. Fjällgröneväxter – korgblommiga (Additions andcorrections to the checklist of Swedish vascular plants III. Diapensiaceae –Asteraceae) 
256 Johanna Johansson & Pauli Snoeijs: Charasomer i svenska kransalger (Charasomes inSwedish stoneworts (Characeae)) 
260 Botanisk litteratur: Nordic Lichen Flora, Volume 2 
261 Stefan Källman: Växternasbetydelse för tundranentserna i norra Sibirien (The use ofwild plants by the nomadic tundra nenets in northern Siberia) 
271 Föreningsnytt: De VildaBlommornas Dag: en succé 


Häfte 6 – PDF

Häfte 6
273 Ordföranden har ordet: Botanisk glädjespridning 
274 Janina Kwandrans, Pertti Eloranta & Roland Bengtsson: Sötvattensrödalger i Sverige – en översikt och ettnyfynd (Freshwater red algae in Sweden – an overview and anew find) 
281 Botanisk litteratur: Farliga och ofarliga växter från A till Ö 
282 Gerhard Kristensson: Mossfloran i Dalby Söderskog under 50 år (The bryophyte flora of Dalby Söderskog NationalPark, a south Swedish deciduous forest) 
301 Åke Carlsson: Mårten Sjöbeckoch ängarnas träd (Mårten Sjöbeck’s views on trees i hay meadows) 
306 Åke Lindström: Bidrag tillÖrebrotraktens flora 3. Tillägg (Contributions to the flora of Örebro,south-central Sweden 3. Supplement) 
313 Leif Andersson: Traktanalys –kartor över rikedomen av känsliga och sällsynta skogsarter (Mapping natureprotection values – a habitat-wise presentation of regional variation in rareand vulnerable species richness) 
322 Botanisk litteratur: Livsmotiv 
323 Per Fredriksson: Kumarin ihårdsvingel (A species-specific coumarin in Festucabrevipila
325 Evastina Blomgren: Botanikdagarnai Skåne 2002 
329 Liselott Skarp: Minnen frånClare och Kerry – föreningsresan till Irland 
332 Föreningsnytt: Är fältnockanknockad? Höstkonferensen 2002 
335 Innehåll volym96