SBT volym 98 (2004)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Botanikens ställning stärks 
2 Välkomna till Botanikdagarnai Örebro län 
3 Eva Jansson & Jens Weibull: Om POM – Programmet för odlad mångfald (POM – Sweden’snational programme for plant genetic resources) 
10 Eva Jansson & Karin Persson: Mor Annas lökar öppnar för vetenskapen. Sverigesnarcisser inventeras (An inventory of Swedish Narcissus
21 Karin Martinsson: Inventering ochidentifiering av gamla pelargoner (Collecting and identifying old cultivars of Pelargonium×hortorum
31 Lars-Åke Gustavsson: ”Kan den gamle rosen va nåt å ha?” POM:spilotinventering av gamla kulturrosor (An inventory ofRosa majalis ’Foecundissima’and Rosa pimpinellifolia ’Plena’) 
46 Skogsklocka –Årets växt 2004 
47 Niels Faurholdt & Ole B. Lyshede: Cistrosor – ett spännande inslag i medelhavsfloran (Cistus –a prominent Mediterranean genus) 
54 Livia Wanntorp: Gunnera – ett antarktiskt växtsläkte (Gunnera –an Antarctic plant genus) 
62 Föreningsnytt: www.artportalen.se.Kärlväxtatlas på Internet 
63 Föreningsnytt: Kallelse tillSBF:s årsmöte 
63 Föreningsnytt: Studerandestipendiertill Botanikdagarna 
64 Föreningsnytt: Lär digdaggkåpor i sommar! 


Häfte 2 – PDF

Häfte 2
65 Sven G. Nilsson & Ingvar N. Nilsson: Biologisk mångfald i Linnés hembygd i Småland 4.Kärlväxtfloran och dess förändring i Stenbrohults socken (Biodiversityat Linnaeus’s birthplace in Stenbrohult, southern Sweden 4. The vascular plantflora and its changes) 
65 Tidigare undersökningar
69 Vår inventering
70 Stenbrohults ursprungliga natur
70 Människan omvandlar Stenbrohult
76 Hur många linneanska arter?
77 Floraförändringar under 300 år
79 Bevarande av linneanska arter
83 Artlista
147 Litteratur
149 Engelsk sammanfattning
152 Artregister


Häfte 3/4 – PDF

Häfte 3-4
161 Ordföranden har ordet: Fältsäsong! 
162 Staffan Karlsson, Helena Bylund & Olle Tenow: Fjällbjörkskogen – ett helt ekosystem som styrs aven liten fjäril (Effects of outbreaks of the autumnal moth Epirritaautumnata on the mountain birch forest) 
173 Göran Mattiasson & Kjell-Arne Olsson: Hårnarv och klotullört – två återuppståndnaettåringar (Recent increases ofSagina micropetala and Filagovulgaris in Skåne, south Sweden) 
177 Gina E. Hannon & Mats Gustafsson: Slottet – historien om en slåtteräng (Plantmacrofossil analysis of a wooded hay meadow in Skåne, S Sweden) 
188 Botanisk litteratur: Flora Nordica, General Volume 
189 Botanisk litteratur: Den nya nordiska floran 
192 Botanisk litteratur: Linnés blomsterur 
192 Botanisk litteratur: Växter i Linnés landskap 
193 Ulf Swenson: Pericallis – ett färgstarkt släkte med rötter iMakaronesien (Pericallis (Asteraceae) – a colourfulgenus with roots in Macaronesia) 
207 Ingvar Backéus: Kartläggningenav nationallandskapet (The survey of the Swedish national landscape) 
213 Lars Arvidsson & Ulf Ragnesten: Ingick klockgentiana i bronsåldernsbegravningsskick? (Gentiana pneumonanthe in a prehistoricfuneral ceremony) 
220 Botanisk litteratur: Alger vid Sveriges östersjökust 
221 Botanisk litteratur: Flugsvampen och människan 
223 Hugo Sjörs: Kärlväxtflorani Sävja – diversitet och dynamik (Vascular flora at Sävja, Uppsala – diversity anddynamics) 
230 Botanisk litteratur: Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål 
231 Botanisk litteratur: Lichen-forming and lichenicolous fungi ofFennoscandia 
232 Alf Oredsson: Två nyamedlemmar av den svenska floran: engelskt björnbär och skuggbjörnbär (Two newmembers of the Swedish flora: Rubus echinatus and R.sciocharis
238 Föreningsnytt: Föreningskonferens23-24 oktober 
238 Inventeringslägeri Västerbotten 
238 Floraväkta iNorrbottensfjällen! 
239 Föreningsnytt: Verksamhetsberättelseför 2003 
240 Föreningsnytt: Kalendarium


Häfte 5 – PDF

Häfte 5 – PDF
241 Ordföranden har ordet: Visa att Du uppskattar det öppna landskapet! 
242 Bengt Oldhammer: Långskägget –naturskogens flaggskepp (Usnea longissima in Dalarna, C Sweden) 
247 En magnifikbiologisk idéhistoria (Hugo Sjörs recenserar Nils Uddenbergs Idéer om livet. Enbiologihistoria) 
249 Matts Lindbladh: När granen komtill byn – några tankar kring granens invandring i södra Sverige (Theimmigration of spruce to southern Sweden) 
263 Ulla-Britt Andersson: Botanikdagarna i Örebro län 2004 
268 Barbro Axelius & Jan Karlsson: Japanplym, ny rödalg för Sverige (Heterosiphonia japonica new forSweden) 
274 Mats Gothnier & Thomas Strid: Dynstinksvamp funnen i Sörmland – den svenskanordgränsen har flyttats (Phallus hadriani found inSödermanland, SE Sweden) 
278 Johnny de Jong, Anders Dahlberg & Jogeir N. Stokland: Död ved i skogen. Hur mycket behövs för att bevaraden biologiska mångfalden? (Dead wood: a critical resource for maintainingforest biodiversity) 
298 Ny nordiskumbellatflora (Lars Fröberg recenserar Nordiskeskærmplanter av Niels Faurholdt & Jens Christian Schou) 
300 Fjällbotanikkursi Padjelanta 
301 Arbetsgruppenför Svenska Växtnamn presenterar sig 
302 De VildaBlommornas Dag 2004 
303 Guldluppen 2004 
304 Årsmötet 2004 


Häfte 6 – PDF

Häfte 6 – PDF
305 Ordföranden har ordet: Mot nya mål 
306 Alf Oredsson: Ytterligare ettäkta björnbär i Sverige: slokbjörnbär (Another blackberry species new to Sweden: Rubusflaccidifolius
313 Lena Ström & Torben R. Christensen: Myrens växter styr växthuseffekten (Speciescomposition in northern wetlands may influence greenhouse gas fluxes) 
317 Lotta Risberg, Eric Danell & Anders Dahlberg: Finns goliatmusseronen enbart i tallskogar somaldrig kalavverkats? (Is Tricholoma matsutake associatedwith continuity of Scots pine trees?) 
328 Anders Glimskär: NILS beskriverlandskapet. Intryck från fältutbildningen i Skara (NILS – a newSwedish environmental monitoring programme) 
331 Säg det med enblomma! (Margareta Edqvist presenterar ny botanisklitteratur.) 
333 Magnus Andersson & Mats Niklasson: Rekordgammal tall på Hornslandet i Hälsingland (The oldestknown Scots pine tree in Sweden is 757 years old) 
339 Anders Nordin, Göran Thor & Janolof Hermansson: Lavar med svenska namn – tredje upplagan (Lichens withSwedish names – third edition) 
365 Åtgärdsprogramoch rödlistor. Föreningskonferensen 2004 
366 Följ med tillKreta i april! 
366 Vart toggentianorna vägen? 
367 Innehåll volym98