Pressmeddelande från SBF gällande HD’s dom 2013-06-18

Svenska Botaniska Föreningen välkomnar Högsta domstolens beslut att på nytt pröva Nordkalks tillstånd att öppna kalkbrott i Bunge, eftersom det inte är förenligt med EU-rätten.
Svenska Botaniska Föreningen välkomnar Högsta domstolens beslut som var väntat. Domen ger en klar fingervisning om hur den fortsatta prövningen kommer att utfalla. Beslutet visar att Mark- och miljööverdomstolens dom 2012 strider mot miljölagar som domstolen har till uppgift att tillämpa. Allt talar för att det inte blir något kalkbrott i Bunge. Beslutet innebär att Nordkalks ansökan ska prövas på nytt av Mark- och miljödomstolen som redan två gånger avslagit ansökan, eftersom den strider mot EU-rätten och gällande lagar.
Högsta domstolen har meddelat att Nordkalks tillstånd att öppna nytt kalkbrott i Bunge, som Mark- och miljööverdomstolen lämnat i två skilda domar, inte är förenligt med EU-rätten. Ärendet är unikt i tillämpningen av svensk miljölagstiftning, då två olika miljödomstolar vid vardera två olika prövningar på samma ansökningshandlingar kommit till helt motsatta slutsatser om tillåtligheten.

  • Att Högsta domstolen funnit att Nordkalks täkttillstånd, som Mark- och miljööverdomstolen lämnat, är felaktigt överensstämmer helt med Föreningens uppfattning. Domen är glädjande men inte överraskande, säger Föreningens ordförande Stefan Grundström. Nu väntar vi på ett slutligt avgörande, så att nationalparken Bästeträsk kan inrättas, att befintliga Natura 2000-områden skyddas och att vattenförsörjningen till Bästeträsk och vattentillgångarna säkras långsiktigt för både boende i området och som reservvattentäkt för Gotlands framtida vattenförsörjning.
    Bakgrund
    Naturmiljön kring Bästeträsk på norra Gotland saknar motsvarighet i andra delar av världen. Föreningen föreslog Regeringen 2005 att detta världsunika område skulle skyddas som nationalpark. Regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att utreda frågan. Områdets naturvärden fyller med råge internationella kriterier för att bli nationalpark och föreslås i Sveriges Nationalparksplan att skyddas som Nationalparken Bästeträsk. Miljöministern öppnade i oktober 2012 för möjligheter att starta arbetet med att bilda nationalparken.
    Nordkalk vill öppna ett nytt kalkbrott i Bunge i nationalparksområdet – 170 hektar stort, 3-4 kilometer långt och 25 meter djupt. En yta som är större än Gamla stan i Stockholm och större än Visby stad inom ringmurarna. Kalkbrottet skulle för all framtid oåterkalleligt förstöra unika naturvärden, torrlägga kvadratkilometerstora områden och skada dricksvattenförsörjningen. Brottet strider mot svensk och EU:s lagstiftning.

Föreningens kontaktperson i detta ärende är Göran Mattiasson,
Med vänlig hälsning
Göran Mattiasson
Vice ordförande
Svenska Botaniska Föreningen