Sista chansen att bidra till åkerogräsinventeringen

Åkerogräsen är viktiga för mångfalden i jordbrukslandskapet, men var finns de och vilka arter är vanligast? Nu hoppas Sebastian Sundberg som arbetar på SLU Artdatabanken att fler inventerar de prioriterade åkrarna. Klart du ska vara med!

Notisen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 2 (2023). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Nonnea Nonea versicolor är ett åkerogräs som ännu inte rapporterats i åkerogräsinventeringen, däremot har 368 andra kärlväxtarter hittats varav 25 är rödlistade (därutöver har tiotals underarter och varieteter urskiljts). Kartan visar åkrar som inventerats under 2021 (rödlila cirklar) och 2022 (blå cirklar) – hittills har inga åkrar inventerats i bland annat Norrbotten, Västernorrland, Sörmland, Östergötland, Jönköpings län och östra Skåne. Foto: Margareta Edqvist.

Inventeringen av åkerogräs startade för att svara på flera obesvarade frågor: Vilka är våra vanligaste och ovanligaste åkerogräs? Hur ser deras utbredning ut? En inventering med bra täckning kan dessutom svara på om det spelar det någon roll om det är konventionell eller ekologisk odling, höstsådd eller vårsådd för ogräsens utbredning och mångfald, samt hur det går för de hotade åkerogräsen. I Danmark och Finland har det genomförts upprepade inventeringar av åkerogräs. Det har det även skett i Skåne, Blekinge och Gotland, men det har inte genomförts någon nationell inventering i Sverige tidigare.

När kan man vara med på inventeringen?

– I år är sista möjligheten att delta, berättar Sebastian Sundberg. Vill man vara säker på att hitta växter är den bästa tiden från midsommar till och med juli. Det går även att inventera stubbåkrar för en del ogräs kommer upp efter skörd. 

Efter årets säsong kommer projektet att ligga kvar på Artportalen men utan nationell projektledning. Däremot hoppas vi på en uppföljning om tio till tjugo år.

Hur blir man inventerare?

– Man behöver anmäla sig till mig eller Jan Y. Andersson genom att skicka ett epost. Då släpper vi in personen till projektet så att man kan rapportera och så får man en handledning med artbestämningshjälp för svårbestämda växter. Dessutom så får man ett nyhetsbrev. På Artportalen under projektet kan man se vilka åkrar som är ekologiskt odlade för att kunna välja både konventionella och ekologiska åkrar. Där syns även våra prioriterade åkrar som vi gärna ser att man rapporterar från för då får vi ett mer vetenskapligt robust underlag. 

Det tar ungefär en halvtimme till en timme att inventera en åkerkant. Det är bra om man rapporterar i alla fall en åkerkant men vi blir ju jätteglada om man vill rapportera fler. Eva Grönlund är den som rapporterat flest åkerkanter och hon har inventerat fyrtio stycken! 

Vem vill ni ska vara med på inventeringen?

– Alla som är intresserade och villiga att ta sig tiden för att ge sig ut och inventera enligt vår metod, men det är tre saker som vi gärna vill uppmuntra till. Det vore bra med fler rapporter från prioriterade åkrar, av 228 inventerade åkrar är bara 31 sådana. Sedan skulle vi gärna få in fler rapporter från åkrar med de mindre vanliga grödorna majs, raps, potatis, råg och bönor. Slutligen vill vi få in rapporter från dåligt täckta områden. Titta gärna på kartan på bilden, hjälp oss att täppa till luckorna och bidra till ett jordbruk som är mer hållbart för den biologiska mångfalden!   

• Kontakta Sebastian Sundberg eller Jan Y. Andersson för att delta.